Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

1.1. Weiscon ApS` (”Weiscon”) salg og levering af specialtilpassede containere til erhvervsdrivende udføres i henhold til nedenstående vilkår, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale mellem Weiscon og Kunden.

2. INDGÅELSE AF AFTALE

2.1. Kundens ordrer, bestillinger, ændringer og tillæg er kun bindende for Weiscon, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Mellemsalg forbeholdes.

3. SPECIFIKATIONER

3.1. Weiscons ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Kunden, eller af dimensioner eller konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

4. LEVERING, LEVERINGSTID

4.1. Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket ”Ex Works Brande/Ab Fabrik Brande”.

5. PRISEN OG PRISÆNDRINGER

5.1. Weiscon forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der efter Weiscons endelige tilbud/accept, men inden betalingstidspunktet, pålægges Weiscon dokumenterede nye eller forøgede omkostninger som følge af ændringer i told, skatter, afgifter m.v., herunder afgifter til transport m.v., i det omfang sådanne meromkostninger kan henføres til den aftalte leverance.

6. BETALINGSBETINGELSER

6.1.  Betaling skal ske netto kontant. I tilfælde af forsinket betaling beregnes morarente med Danmarks Nationalbanks referencesats med tillæg af 8 % fra forfaldsdatoen, samt rykkergebyr.

6.2.  Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Weiscon eller Kunden samtidig stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling, når en eventuel tvist om modkravet er afgjort.

6.3.  Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

7.1. Containeren forbliver Weiscons ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

8. FORSINKELSE MED LEVERINGEN

8.1. De i Weiscons tilbud og ordrebekræftelse anførte leveringstidspunkter er omtrentlige, medmindre der i Weisons ordrebekræftelse er indeholdt aftale om konventionalbod for forsinket levering. Indtræder forsinkelse som følge af et force majeure forhold uden for Weiscons kontrol, udskydes leveringstiden med den tid, hindringen varer, uanset om hindringen indtræder før eller efter den aftalte leveringstid.

9. ERSTATNING, ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1. I tilfælde af misligholdelse kan den ikke- misligholdende part kræve erstatning af den misligholdende part for sit direkte tab ved misligholdelsen.

9.2. Weiscon kan ikke gøres ansvarlig, hvis (i) Kunden ikke har fulgt de givne driftsanvisninger, herunder, men ikke begrænset til, fejlbetjening, manglende forebyggende vedligehold, udskiftning med uoriginale dele eller (ii) som følge af udefrakommende forhold, som ikke kan henføres til Weiscon eller Weiscons container, herunder, men ikke begrænset til, frost, brand, lynnedslag, kemiske reaktioner eller ulykker.

9.3. Weiscon kan ikke gøres ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af forsinket levering eller mangler ved containeren. Weiscon kan ikke gøres ansvarlig for andre tab ud over et beløb, der overstiger faktura- beløbet eksklusiv moms.

9.4. Weiscon har ret/pligt til at afhjælpe alle fejl og man- gler, såfremt rettelsen lader sig gennemføre og kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

9.5. Kunden fortaber retten til erstatning, såfremt krav herom ikke fremsættes skriftligt senest 14 dage fra skadens konstatering, dog senest ét år fra skadestidspunktet.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1.Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole i Danmark og ved anvendelsen af dansk ret, dog ikke lovvalgsreglen i lov om internationale køb (CISG).